101 Những Câu Nói Hay Về Sức Khỏe Bằng Tiếng Anh

101 Những Câu Nói Hay Về Sức Khỏe Bằng Tiếng Anh

Chào các bạn thân mến, trong bài viết này, Heenglish muốn giới thiệu đến các bạn Những câu nói hay về sức khỏe bằng tiếng Anh. Các mẫu câu tiếng Anh này sẽ rất hữu ích khi bạn muốn nói về sức khỏe của mình và động viên người thân xung quanh.

Tổng hợp những câu nói hay về sức khỏe bằng tiếng Anh

Sức khỏe là trạng thái thể chất của con người. Sức khỏe tốt đồng nghĩa với sức khỏe mạnh mẽ, không đau yếu. Ngược lại, sức khỏe kém đề cập đến những vấn đề thể chất không ổn định.

Sức khỏe có giá trị quý giá hơn cả tiền bạc và danh vọng, do đó mỗi người chúng ta cần biết quan tâm và chăm sóc sức khỏe của bản thân và người thân.

Để thực hiện điều này, hãy tham khảo những câu danh ngôn hay về sức khỏe để tăng cường quan tâm và chăm sóc sức khỏe của bản thân và mọi người.

1. Những câu nói hay về sức khỏe – Danh ngôn tiếng Anh về sức khỏe

The first wealth is health – Ralph Waldo Emerson – Sức khỏe là tài sản đầu tiên

Take care of your body. It’s the only place you have to live. – Jim Rohn – Hãy chăm sóc cơ thể của bạn, nó là nơi duy nhất bạn có để sống.

Good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. – Anne Wilson Schaef –

Sức khỏe tốt không phải là điều chúng ta có thể mua được. Tuy nhiên, nó có thể là một tài khoản tiết kiệm cực kì giá trị.

Happiness is nothing more than good health and a good memory. – Albert Schweitzer

Hạnh phúc không gì khác ngoài sức khỏe tốt và một trí nhớ minh mẫn.

Danh ngôn tiếng Anh về sức khỏe

The body is your temple. Keep it pure and clean for the soul to reside in. – B.K.S Iyengar

 Cơ thể là ngôi đền của bạn. Hãy giữ nó sạch sẽ để linh hồn trú ngụ.

The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. – Thomas Edison 

Bác sĩ trong tương lai sẽ không còn điều trị cơ thể con người bằng thuốc nữa, mà sẽ chữa trị và ngăn ngừa bệnh tật bằng dinh dưỡng.

To keep the body in good health is a duty… otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear. – Buddha 

Giữ cho cơ thể khỏe mạnh là một nghĩa vụ… nếu không, chúng ta sẽ không thể giữ được tâm trí mạnh mẽ và sáng suốt.

A healthy outside starts from the inside. – Robert Urich

Sức khỏe bên ngoài bắt đầu từ bên trong.

The best and most efficient pharmacy is within your own system. – Robert C. Peale

Nhà thuốc tốt và hiệu quả nhất là trong chính bạn.

He who has health has hope; and he who has hope has everything. – Arabian proverb

Ai có sức khỏe thì có hy vọng; và ai có hy vọng thì có tất cả.

2. Những câu nói về tầm quan trọng của chế độ ăn uống

Let food be thy medicine and medicine be thy food. – Hippocrates 

Hãy để thực phẩm trở thành thuốc và thuốc trở thành thực phẩm của bạn

You are what you eat. – Anthelme Brillat-Savarin 

Bạn là tổng hợp những gì bạn ăn.

The food you eat can be either the safest and most powerful form of medicine or the slowest form of poison. – Ann Wigmore 

Thực phẩm mà bạn ăn có thể là dạng thuốc an toàn và mạnh nhất hoặc là dạng độc chậm nhất.

We are indeed much more than what we eat, but what we eat can nevertheless help us to be much more than what we are. – Adelle Davis 

Chúng ta thực sự ăn nhiều hơn những gì chúng ta ăn, nhưng những gì chúng ta ăn vẫn có thể giúp chúng ta trở nên lớn mạnh hơn những gì chúng ta đang có sẵn.

Eating healthy is a form of self-respect. – Unknown

Ăn uống lành mạnh là một hình thức tôn trọng bản thân.

Những câu nói về tầm quan trọng của chế độ ăn uống

Your diet is a bank account. Good food choices are good investments. – Bethenny Frankel

Chế độ ăn uống của bạn là một tài khoản ngân hàng. Lựa chọn thực phẩm tốt là đầu tư tốt.

Healthy eating is a way of life, so it’s important to establish routines that are simple, realistically, and ultimately livable. – Horace –

Ăn uống lành mạnh là một phong cách sống, vì vậy quan trọng để thiết lập những thói quen đơn giản, thực tế là có thể sống được.

3. Những câu nói về tầm quan trọng của vận động và tập luyện

Exercise is a celebration of what your body can do, not a punishment for what you ate.

Luyện tập là một niềm vui với những gì cơ thể bạn có thể làm được, chứ không phải là một hình phạt đối với những thứ bạn ăn..

Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basis of dynamic and creative intellectual activity.

Sức khỏe thể chất không chỉ là một trong những chìa khóa quan trọng nhất cho một cơ thể khỏe mạnh, mà còn là nền tảng cho hoạt động trí tuệ sáng tạo và động lực.

Exercise is the key to good health and longevity.

Luyện tập là chìa khóa cho sức khỏe tốt và kéo dài tuổi thọ.

Physical activity is an essential component of a healthy lifestyle.

Tập thể dục là một hoạt động thiết yếu của lối sống lành mạnh.

The greatest wealth is health.

Sức khỏe là tài sản lớn nhất.

The best way to predict your future is to create it.

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là tự tạo nên nó, và việc tập luyện và vận động là một phần quan trọng trong việc tạo nên một tương lai tốt đẹp.

A healthy body is a platform for flourishing a healthy mind.

Một cơ thể khỏe mạnh là một nền tảng để phát triển một tâm trí khỏe mạnh.

Fitness is not about being better than someone else. It’s about being better than you used to be.

Luyện tập không phải là để so sánh với ai đó khác, mà là để cải thiện bản thân so với quá khứ.

Those who think they have no time for exercise will sooner or later have to find time for illness.

Những người nghĩ rằng họ không có thời gian để tập luyện sớm muộn cũng sẽ phải tìm thời gian để chữa bệnh.

Physical fitness is not a destination, it’s a journey.

Sức khỏe thể chất không phải là một điểm đến, mà là một cuộc hành trình.

4. Những câu nói về tầm quan trọng của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Don’t confuse having a career with having a life.

Đừng nhầm lẫn giữa sự nghiệp và cuộc sống.

Balance is not something you find, it’s something you create.

Sự cân bằng không phải là điều mà bạn tìm thấy, mà là điều bạn tạo ra.

Happiness is not a matter of intensity but of balance, order, rhythm and harmony.

Hạnh phúc không phải là vấn đề về cường độ mà là vấn đề về sự cân bằng, trật tự, và hòa hợp.

Những câu nói về tầm quan trọng của sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes…including you.

Gần như mọi thứ sẽ hoạt động lại nếu bạn ngắt kết nối trong vài phút… bao gồm cả bạn.

It’s not the load that breaks you down, it’s the way you carry it.

Không phải sự gánh nặng khiến bạn suy sụp, mà là cách bạn mang nó.

The best way to find balance is to keep moving forward.

Cách tốt nhất để tìm thấy sự cân bằng là tiếp tục tiến về phía trước.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Cuộc sống giống như đạp xe đạp. Để giữ cân bằng của bạn, bạn phải tiếp tục di chuyển.

Balance is the key to everything. What we do, think, say, eat, feel, they all require awareness and through this awareness, we can grow.

Sự cân bằng là chìa khóa cho mọi thứ. Những gì chúng ta làm, suy nghĩ, nói, ăn, cảm thấy, tất cả đều đòi hỏi sự nhận thức và thông qua sự nhận thức này, chúng ta có thể phát triển.

Work-life balance is not a one-time decision. It is a continuous process.

Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống không phải là một quyết định một lần. Đó là một quá trình liên tục.

(Note: Các câu nói này được dịch từ các nguồn tiếng Anh và không phải là các trích dẫn chính thức nên có thể có sự khác biệt về phrasing và ý nghĩa so với phiên bản gốc.

Những lời chúc sức khỏe và thành công bằng tiếng Anh

Sức khỏe là tài sản vô giá của con người, vì vậy chúng ta nên luôn quan tâm và chăm sóc sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Việc áp dụng những câu nói hay nhất về sức khỏe song ngữ vào cuộc sống hàng ngày sẽ giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe và động lực hơn để giữ gìn sức khỏe tốt hơn.

Những lời chúc sức khỏe và thành công bằng tiếng Anh

Hãy cùng nhau thực hiện những thói quen lành mạnh và chăm sóc sức khỏe của mình để có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn

1. Lời chúc sức khỏe và thành công bằng tiếng Anh

Wishing you good health and success always

Chúc bạn luôn khoẻ mạnh và thành công.

May you be blessed with good health and prosperity

Mong bạn được ban phước về sức khỏe và luôn thành đạt.

Wishing you a healthy and happy life

Chúc bạn có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Here’s to your health and success

Chúc sức khỏe và thành công đến với bạn.

May good health and prosperity always be with you

Chúc sức khỏe và thành công luôn ở bên bạn.

I wish you good health, happiness, and success

Tôi chúc bạn sức khỏe tốt, hạnh phúc và thành công.

May you enjoy a long and healthy life filled with success and happiness

Mong bạn được sống lâu và khỏe mạnh, đầy hạnh phúc và thành công.

I hope you continue to have good health and achieve great things

Tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục khỏe mạnh và đạt được những thành công vĩ đại.

Here’s to your health, happiness, and success in all your endeavors

Chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi nỗ lực.

May you always have the strength and energy to pursue your dreams and achieve your goals

Chúc bạn luôn có sức khỏe và năng lượng để theo đuổi giấc mơ và đạt được những mục tiêu của mình.

2. Lời chúc giữ gìn sức khỏe bằng tiếng Anh

Wishing you good health and happiness always

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Stay healthy and take care of yourself

Hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân.

Wishing you a speedy recovery and good health

Chúc bạn sớm bình phục và luôn khỏe mạnh.

Sending you positive thoughts and good health

Gửi tới bạn những suy nghĩ tích cực và có một sức khỏe tốt.

Here’s to your continued health and well-being

Chúc cho bạn có sức khỏe và trạng thái tốt đẹp.

Take care of yourself and stay healthy for us

Chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe.

Stay healthy and enjoy all the wonderful things life has to offer 

Hãy giữ gìn sức khỏe và tận hưởng những điều tuyệt vời của cuộc sống.

Wishing you a lifetime of good health and happiness

 Chúc bạn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

3. Lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh cho gia đình

Wishing you and your family good health and happiness always

Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

May your family always be blessed with good health and a happy life

Mong rằng gia đình bạn luôn được phù hộ với sức khỏe tốt và cuộc sống hạnh phúc.

Sending my best wishes to you and your family for a healthy and prosperous life

Gửi đến bạn và gia đình lời chúc tốt đẹp nhất cho một cuộc sống khỏe mạnh và thịnh vượng.

May your family be surrounded by love and good health

Mong rằng gia đình bạn luôn được bao bọc bởi tình yêu và sức khỏe tốt.

Here’s to a healthy and happy family, now and always

Chúc mừng gia đình bạn khỏe mạnh và hạnh phúc, bây giờ và mãi mãi.

Wishing your family a lifetime of health and joy

Chúc gia đình bạn có một cuộc sống dài lâu đầy sức khỏe và niềm vui.

May your family stay healthy and strong through all of life’s challenges

Mong rằng gia đình bạn sẽ luôn khỏe mạnh và mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Sending you and your family love, happiness, and good health always

Gửi đến bạn và gia đình lời chúc tình yêu, hạnh phúc và sức khỏe tốt mãi mãi.

Wishing your family a lifetime of good health, laughter, and love

Chúc cho gia đình bạn có một cuộc sống dài lâu đầy sức khỏe, tiếng cười và đầy tình yêu.

4. Lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh cho người yêu

Wishing you good health and happiness always

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

May you always be in good health and never lose your smile

Mong rằng bạn sẽ luôn khỏe mạnh và nụ cười không bao giờ tắt.

I wish you a healthy and happy life together

Chúc bạn một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên người yêu.

May your love for each other be a source of strength and happiness for years to come 

Mong tình yêu của bạn dành cho nhau sẽ là động lực cho những năm tháng sắp tới.

I hope that you and your partner will always take good care of each other’s health

Mong rằng bạn và người yêu sẽ luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhau.

Wishing you both a long, healthy, and happy life together

Chúc cho cả hai sẽ có một cuộc sống dài, khỏe mạnh và hạnh phúc bên nhau.

May your love continue to blossom and bring you both good health and happiness

Mong tình yêu của bạn sẽ tiếp tục nở rộ và mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho cả hai.

I hope that your love will always be a source of strength, inspiration, and good health for each other

Mong rằng tình yêu của bạn sẽ luôn là nguồn động lực cho nhau.

Wishing you both a lifetime of love, laughter, and good health

Chúc cho cả hai sẽ có một cuộc sống đầy tình yêu, tiếng cười và sức khỏe.

May your love and happiness be as strong as your good health

Mong rằng tình yêu và hạnh phúc của bạn sẽ mạnh mẽ như sức khỏe của bạn.

5. Lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh cho bạn bè

Wishing you good health and happiness always

Chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc luôn đồng hành cùng bạn.

May you be blessed with good health and well-being 

Chúc bạn được ban phúc sức khỏe và tinh thần thoải mái.

Sending you my best wishes for good health and speedy recovery

Gửi bạn những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe và phục hồi nhanh chóng.

May your days be filled with good health, happiness, and love

Chúc bạn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và yêu thương.

Wishing you a healthy and prosperous life ahead

Chúc bạn một cuộc sống khỏe mạnh và thịnh vượng hơn nữa.

May you always be surrounded by love, laughter, and good health

Chúc bạn luôn được bao quanh bởi tình yêu, tiếng cười và sức khỏe tốt.

May your journey be filled with good health, happiness, and success

Chúc bạn có một hành trình đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Wishing you strength and good health to overcome any challenges

Chúc bạn có đủ sức mạnh và sức khỏe để vượt qua mọi thử thách.

May your life be filled with good health, great adventures, and wonderful memories

Chúc bạn cuộc đời đầy bình an, và có những cuộc phiêu lưu tuyệt vời và những kỷ niệm đáng nhớ.

6. Lời chúc sức khỏe bằng tiếng Anh cho đồng nghiệp

Wishing you good health and happiness always

Chúc bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc

May you have a long and healthy career

Chúc bạn có một sự nghiệp dài lâu và khỏe mạnh

Here’s to a successful and healthy future

Chúc cho tương lai thành công.

Hoping that good health will accompany you in all your endeavors

Mong rằng bạn sức khỏe tốt, cùng bạn trong mọi nỗ lực trên mọi hành trình.

Wishing you a stress-free and healthy work-life balance

Chúc bạn có được cân bằng giữa công việc và cuộc sống không căng thẳng và khỏe mạnh.

May your health always be a priority in your life

Chúc sức khỏe. mong bạn luôn đặt nó lên hàng đầu trong cuộc sống.

Wishing you the best of health and success in all your endeavors

Chúc bạn có sức khỏe tốt nhất và thành công trong mọi lĩnh vực.

Here’s to a healthy and prosperous future

Chúc cho bạn có tương lai khỏe mạnh bền vững.

Heenglish luôn cung cấp nhiều chủ đề danh ngôn hữu ích để bạn tham khảo, áp dụng vào cuộc sống và học tiếng Anh, những câu nói hay về sức khỏe bằng tiếng Anh trên đây chính là ví dụ điển hình.

Bên cạnh những danh ngôn, bạn còn có thể tìm hiểu thêm về một số bài học tiếng Anh chuyên ngành chăm sóc sức khỏe trên trang web của chúng tôi. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!

World Clock