Các dạng và cách làm bài phát âm tiếng anh

Bạn đang chuẩn bị gấp rút cho phần thi phát âm tiếng Anh và không biết bắt đầu từ đâu? Heenglish.com sẽ giúp bạn các cách làm bài phát âm tiếng anh một cách chi tiết và dễ hiểu nhất, cùng đọc nhé!

Với các kỹ năng và chiến lược phù hợp, bạn có thể nâng cao điểm số phát âm của mình và đạt được kết quả cao trong kì thi. Hãy cùng Heenglish bắt đầu hành trình đến với một phát âm tiếng Anh chuẩn xác và tự tin trên đường đến thành công!

I. Cách làm bài phát âm tiếng anh

1. Dạng bài phát âm các nguyên âm và phụ âm

Trong bài kiểm tra này, bạn cần nhớ cách phát âm đúng các âm nguyên âm của các từ, cụ thể, các âm nguyên âm trong các từ trên lần lượt là /æ/, /ɛ/, /ɪ/, /ɑ/, /ʌ/ và b , c , d , f , g , h , j , k , l , m , n , p , q , r , s , t , v , w , x , y , z.

Cách làm bài phát âm tiếng anh

2. Dạng bài phát âm “-ed”

 • /t/ Khi động từ kết thúc bằng phụ âm /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ tương ứng các chữ cái tận cùng trong tiếng Việt là k, p, f, ss, gh, ch, sh, c, x. ví dụ: watched, laughed
 • /ɪd/ Khi động từ kết thúc bằng phụ âm /t/ hoặc /d/ tương ứng các chữ cái tận cùng trong tiếng Việt là t và d ví dụ: wanted, needed
 • /d/ Với những trường hợp còn lại tương ứng các chữ cái tận cùng trong tiếng Việt là d. ví dụ: played, lived

Chỉ cần nhớ 3 cách đọc đuôi ed bạn đã dễ dàng vượt qua những từ có cụm đuôi ed.

3. Cách phát âm “-s / -es”

Sau động từ chia ở ngôi thứ ba số ít, trong thì HTĐ hoặc danh từ số nhiều:

 • /s/ Khi động từ kết thúc bằng phụ âm -p, -f, -k, -t (Phan – Thị – Kiều – Fương) ví dụ: cats, dogs
 • /ɪz/ Khi động từ kết thúc bằng phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/, khi tận cùng từ bằng -s (kiss) -x (fix), -ch (catch), -sh (wash), -ge (garage), -dge (bridge),-age (garage), -rge (large) ví dụ: watches, boxes
 • /z/ còn lại ví dụ: books, cars

II. Cách làm dạng bài trọng âm trong tiếng Anh

Cách làm dạng bài trọng âm trong tiếng Anh

1. Dạng bài trọng âm 2 âm tiết

 1. Động từ có 2 âm tiết: trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Ví dụ: allow, begin..

 1. Danh từ + tính từ có 2 âm tiết: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ: apple, happy..

 1. Danh từ ghép thường có trọng âm chính nhấn vào âm tiết thứ nhất

Ví dụ: bookstore, headache..

 1. Một số từ vừa mang nghĩa danh từ hoặc động từ thì: Nếu là danh từ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Nếu là động từ thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: Contest (v) /kənˈtest/: thi đấu; (n) /ˈkɑːn.t̬est/: cuộc thi; Permit (v) /pərˈmɪt/: cho phép; (n) /ˈpɜːr.mɪt/: giấy phép; Object (v) /əbˈdʒekt/: phản đối; (n) /ˈɑːb.dʒekt/: đối tượng.

Ngoại lệ: Progress /ˈprɑː.ɡres/, conflict /ˈkɑːn.flɪkt/, …: trọng âm luôn rơi vào âm tiết thứ hai; transfer /trænsˈfɜːr/, …: trọng âm luôn rơi vào âm tiết thứ ba.

 1. Trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/ và không bao giờ rơi vào âm /ə/.

Ví dụ: Insect /ˈɪn.sekt/, convict /ˈkɑːn.vɪkt/ dù là danh từ nhưng trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên do âm tiết thứ hai đều là /ɪ/; Capture /ˈkæp.tʃər/, delight /dɪˈlaɪt/ dù là động từ 2 âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm tiết thứ nhất, do âm tiết thứ hai đều là /ə/.

2. Dạng bài trọng âm 3 âm tiết trở lên

 • Quy tắc 1: Hầu hết các từ tận cùng là đuôi; ITY, TY, CY, PHY, GY, XY thì trọng âm rơi vào âm tiếp nối trước nó.

Ví dụ: society /səˈsaɪ.ə.ti/, majority /məˈdʒɒr.ə.ti/, democracy /dɪˈmɒk.rə.si/, geography /dʒɪˈɒɡ.rə.fi/

 • Quy tắc 2: Hầu hết các từ tận cùng là các đuôi: EAL, EAN, EEN, ERY, ESY thì trọng âm nhấn vào chính các âm này.

Ví dụ: ideal /aɪˈdɪəl/, certain /ˈsɜː.tən/, between /bɪˈtwiːn/, slavery /ˈsleɪ.vər.i/

 • Quy tắc 3: Hầu hết các từ tận cùng là: OOM, UDE, US, URE, ULE, EGE thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên.

Ví dụ: mushroom /ˈmʌʃrʊm/, attitude /ˈætɪtjuːd/, stimulus /ˈstɪmjʊləs/, figure /ˈfɪɡər/

 • Quy tắc 4: Các tiền tố -trans, -super, -inter, -intra, -anti, -counter, -pre không làm thay đổi trọng âm của từ.

Ví dụ: transport /ˈtræn.spɔːt/, superman /ˈsuː.pə.mən/, international /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl/, intramural /ˌɪn.trəˈmjʊər.əl/

 • Quy tắc 5: Các từ kết thúc là đuôi EER, ERE thì trọng âm nhấn chính vào âm đó.

Ví dụ: engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/, atmosphere /ˈæt.məs.fɪər/

YouTube video

III. Dạng bài ngữ âm trong bài thi tiếng Anh là gì?

Dạng bài ngữ âm (pronunciation) trong bài thi tiếng Anh là dạng bài kiểm tra khả năng phát âm tiếng Anh của người học.

Trong bài thi ngữ âm, người học sẽ phải đọc hoặc nghe một từ hoặc câu tiếng Anh, sau đó phải chọn đáp án đúng nhất về cách phát âm của từ hoặc câu đó. Bài thi ngữ âm được sử dụng để đánh giá khả năng phát âm của người học và giúp họ cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình.

1. Dạng bài phát âm nguyên âm thi THPT Quốc gia

 • Chọn từ có trọng âm khác: Yêu cầu thí sinh chọn từ trong mỗi câu hoặc đoạn văn có trọng âm khác so với các từ còn lại.
 • Tìm trọng âm của từ: Yêu cầu thí sinh tìm trọng âm của một từ được cho trong mỗi câu hoặc đoạn văn.
 • Bài tập khoanh từ/câu: Yêu cầu thí sinh chọn từ/câu có cách phát âm của âm cuối giống với từ/câu mẫu được cung cấp.

2. Bí quyết cách làm dạng bài phát âm và các lưu ý chung thi THPT Quốc gia

Hướng dẫn nhanh:

 • Xác định loại từ: động từ, danh từ hay tính từ.
 • Kiểm tra động từ để xác định thì của nó: hiện tại đơn, quá khứ đơn hay hiện tại hoàn thành.
 • Xác định âm cuối của từ đó.
 • Kiểm tra xem động từ kết thúc bằng một trong các âm /t/, /d/ hay /id/.
 • Dựa vào “câu thần chú” để phát âm đúng âm cuối của từ.

Đọc đề bài kỹ và hiểu rõ yêu cầu: Hãy đọc đề bài cẩn thận và hiểu rõ yêu cầu của từng câu hỏi để đảm bảo trả lời đúng.

Chú ý đến các quy tắc phát âm: Các quy tắc phát âm tiếng Anh rất quan trọng trong việc làm bài ngữ âm. Hãy cố gắng nắm vững và áp dụng đúng những quy tắc này.

Đọc câu trước và sau từ cần phát âm: Để phát âm chính xác, hãy đọc câu trước và sau từ đó để xác định ngữ cảnh và cách phát âm.

Ghi nhớ các từ khó phát âm: Hãy chú ý ghi nhớ các từ khó phát âm và luyện tập phát âm chúng thường xuyên để đạt điểm cao trong bài thi.

Tập trung và không bỏ qua câu hỏi: Để đạt được điểm cao, hãy tập trung và không bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào. Hãy đọc đề bài kỹ và trả lời hết từng câu hỏi một.

Bên cạnh đó, luyện tập thường xuyên: Để cải thiện kỹ năng phát âm, bạn cần luyện tập thường xuyên bằng cách đọc sách tiếng Anh, nghe và hát nhạc tiếng Anh.

Với những mẹo và kỹ thuật phát âm đúng, bạn sẽ có thể tự tin vượt qua kỳ thi và biết cách làm bài phát âm tiếng anh. Hãy đến Heenglish.com để cùng chúng tôi rèn luyện kỹ năng phát âm của bạn và đạt kết quả tốt nhất trong kì thi.

World Clock