101 Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Sự Cố Gắng

101 Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Sự Cố Gắng

Cuộc sống là hành trình đầy khó khăn và yêu cầu chúng ta phải nỗ lực không ngừng để đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Để giữ động lực và không bao giờ từ bỏ, chúng ta cần những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng.

Hãy cùng với Heenglish khám phá những câu nói này để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn và tiếp thêm sức mạnh để cố gắng đạt được những mục tiêu của mình nhé!

I. Những câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng đầy đủ và chi tiết nhất

Câu nói hay về sự cố gắng của những người nổi tiếng

1. Câu nói hay về sự cố gắng của những người nổi tiếng, người đứng đầu

 • “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại không phải là chết người: điều quan trọng là dũng cảm tiếp tục.)
 • “If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.” – Martin Luther King Jr. (Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy, nếu không thể chạy thì hãy đi bộ, nếu không thể đi bộ thì hãy bò, nhưng bất kể bạn làm gì, bạn phải tiếp tục đi lên.)
 • “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela (Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ ngã, mà là trong việc đứng lên mỗi khi chúng ta ngã.)
 • “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” – Thomas Edison (Tôi không thất bại. Tôi chỉ đã tìm thấy 10.000 cách không hoạt động.)
 • “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt (Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của mình.)
 • “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn đang làm.)
 • “Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world.” – Roy T. Bennett (Thành công không phải là bạn đã leo lên đến đâu cao, mà là cách bạn tạo ra sự khác biệt tích cực cho thế giới.)
 • “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt (Hãy tin vào khả năng của mình và bạn đã đi được một nửa chặng đường.)
 • “Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill (Thành công là bước từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt tình.)
 • “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius (Không quan trọng bạn đi chậm đến đâu, miễn là bạn không dừng lại.)

2. Câu nói hay về sự cố gắng từ các tác phẩm văn học nổi tiếng

 • “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius, Analects (Không quan trọng bạn đi chậm đến đâu, miễn là bạn không dừng lại.)
 • “I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.” – Louisa May Alcott, Little Women (Tôi không sợ cơn bão vì tôi đang học cách điều khiển tàu của mình.)
 • “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill, The Second World War (Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại không phải là cái chết: điều quan trọng là dũng cảm để tiếp tục.)
 • “We may encounter many defeats but we must not be defeated.” – Maya Angelou, Still I Rise (Chúng ta có thể trải qua nhiều thất bại nhưng chúng ta không được phép bị đánh bại.)
 • “You miss 100% of the shots you don’t take.” – Wayne Gretzky, The Great One (Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu không dám thử.)
 • “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt, The Strenuous Life (Hãy tin vào khả năng của mình và bạn đã đi được một nửa chặng đường.)
 • “It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.” – William Shakespeare, Julius Caesar (Định mệnh của chúng ta không nằm trong vận mệnh, mà nằm trong chính chúng ta.)
 • “There is no substitute for hard work.” – Thomas Edison (Không có gì thay thế được cho sự cố gắng và nỗ lực.)
 • “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn đang làm.
 • “Success is not measured by what you accomplish, but by the opposition you have encountered, and the courage with which you have maintained the struggle against overwhelming odds.” – Orison Swett Marden, Pushing to the Front

(Thành công không được đo bằng những gì bạn đạt được, mà bằng những thử thách mà bạn đã đối mặt và sự dũng cảm trong việc vượt qua chúng.)

3. Câu nói hay về sự cố gắng ý chí, nghị lực

 • “When you come to the end of your rope, tie a knot and hang on.” – Franklin D. Roosevelt (Khi bạn đến cuối con đường, hãy buộc một nút và cứ bám chặt)
 • “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill (Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại không phải là chết người: tinh thần tiếp tục mới là quan trọng)
 • “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt (Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được một nửa con đường)
 • “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm công việc tuyệt vời là yêu thích công việc của mình)
 • “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” – Thomas Edison (Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm thấy 10.000 cách không thành công)
 • “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius (Không quan trọng bạn đi chậm đến đâu, miễn là bạn không dừng lại)
 • “I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.” – Jimmy Dean (Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh buồm để luôn đến đích của mình)
 • “Success is not the absence of failure; it’s the persistence through failure.” – Aisha Tyler (Thành công không phải là sự thiếu vắng thất bại; mà đó là sự kiên trì qua thất bại)
 • “Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” – Joshua J. Marine (Những thử thách làm cho cuộc sống thú vị và vượt qua chúng làm cho cuộc sống có ý nghĩa)
 • “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela (Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ ngã xuống, mà ở việc đứng dậy mỗi lần chúng ta ngã xuống)

4. Câu nói hay về sự cố gắng kiên trì, bền bỉ

 • “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill (Thành công không phải là điều cuối cùng, thất bại không phải là chết người: tinh thần tiếp tục mới là quan trọng)
 • “Perseverance is the hard work you do after you get tired of doing the hard work you already did.” – Newt Gingrich (Kiên trì là công việc khó khăn mà bạn làm sau khi mệt mỏi vì đã làm công việc khó khăn rồi)
 • “If you can’t fly, then run. If you can’t run, then walk. If you can’t walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward.” – Martin Luther King Jr. (Nếu bạn không thể bay, hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, hãy đi bộ. Nếu bạn không thể đi bộ, hãy bò. Nhưng bất kể điều gì bạn làm, bạn phải tiếp tục đi về phía trước)
 • “Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.” – Winston Churchill (Thành công là vấp ngã từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt tình)
 • “The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack in will.” – Vince Lombardi (Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không phải là thiếu sức mạnh, không phải là thiếu kiến thức, mà là thiếu ý chí)
 • “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela (Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ ngã xuống, mà ở việc đứng dậy mỗi lần chúng ta ngã xuống)
 • “You just can’t beat the person who never gives up.” – Babe Ruth (Bạn chỉ không thể đánh bại người không bao giờ từ bỏ)
 • “There is no substitute for hard work.” – Thomas Edison (Không có gì thay thế được cho công việc chăm chỉ)
 • “Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.” – Thomas Edison (Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc từ bỏ. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn cố gắng một lần nữa)
 • “Keep going. Everything you need will come to you at the perfect time.” – Unknown (Tiếp tục đi. Mọi thứ bạn cần sẽ đến với bạn vào thời điểm hoàn hảo nhất.)

5. Câu nói hay về sự cố gắng trong các bài hát truyền cảm hứng

 • “Ain’t no mountain high enough, ain’t no valley low enough, ain’t no river wide enough to keep me from getting to you.” – Marvin Gaye & Tammi Terrell, “Ain’t No Mountain High Enough” (Không có đồi cao quá cao, sông ngầm quá sâu, dòng sông quá rộng để ngăn cản tôi đến được gần em)
 • “I will survive, oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive.” – Gloria Gaynor, “I Will Survive” (Tôi sẽ sống sót, chỉ cần tôi biết cách yêu, tôi biết mình sẽ sống được)
 • “What doesn’t kill you makes you stronger.” – Kelly Clarkson, “Stronger” (Những thứ không giết chết bạn sẽ làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn)
 • “I’m a survivor, I’m not gonna give up, I’m not gonna stop, I’m gonna work harder.” – Destiny’s Child, “Survivor” (Tôi là một người sống sót, tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn)
 • “I won’t give up, no I won’t give in, till I reach the end, and then I’ll start again.” – Jason Mraz, “I Won’t Give Up” (Tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ không khuất phục, cho đến khi tôi đạt được điều mong muốn, rồi tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu)
 • “All you need is love.” – The Beatles, “All You Need Is Love” (Tất cả những gì bạn cần là tình yêu)
 • “I’m a believer, I couldn’t leave her if I tried.” – The Monkees, “I’m a Believer” (Tôi là một người tin tưởng, tôi không thể rời xa cô ấy nếu tôi đã cố gắng)
 • “When the going gets tough, the tough get going.” – Billy Ocean, “When the Going Gets Tough” (Khi thử thách đến, những người kiên cường sẽ tiếp tục cố gắng)
 • “I gotta be strong, just keep pushing on.” – Avicii, “Feeling Good” (Tôi phải mạnh mẽ, chỉ cần tiếp tục đẩy mạnh)
 • “You gotta be so cold to make it in this world.” – Imagine Dragons, “Natural” (Bạn phải thật lạnh lùng để thành công trong thế giới này)

6. Câu nói hay về sự cố gắng trong các bộ phim, chương trình truyền hình

 • “The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson Mandela (Sự vĩ đại nhất trong cuộc sống không phải là chưa bao giờ thất bại, mà là luôn luôn đứng dậy sau mỗi lần thất bại.)
 • “It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” – Confucius (Không quan trọng bạn đi chậm đến đâu miễn là bạn không dừng lại.)
 • “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” – C.S. Lewis (Bạn không bao giờ quá già để đặt ra một mục tiêu mới hoặc mơ mộng một giấc mơ mới.)
 • “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt (Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đi được nửa đường.)
 • “All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” – Walt Disney (Tất cả những giấc mơ của chúng ta có thể trở thành sự thật, nếu chúng ta có can đảm theo đuổi chúng.)
 • “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại không phải là chết người: Tất cả phải tập trung vào can đảm để tiếp tục.)
 • “It always seems impossible until it’s done.” – Nelson Mandela (Mọi thứ dường như luôn là không thể cho đến khi chúng đã được thực hiện.)
 • “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu những gì bạn đang làm.)
 • “Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” – Sam Levenson (Đừng chỉ nhìn vào đồng hồ; hãy làm những gì nó làm. Hãy tiếp tục đi.)
 • “The harder the conflict, the more glorious the triumph.” – Thomas Paine (Càng khó khăn thì chiến thắng càng vĩ đại.)

Châm ngôn tiếng Anh hay về sự cố gắng trong công việc

II. Châm ngôn tiếng Anh hay về sự cố gắng trong công việc

 1. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” – Winston Churchill (Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại cũng không phải là tử hình: điều quan trọng là can đảm để tiếp tục cố gắng.)
 2. “The only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích công việc của mình.)
 3. “Believe you can and you’re halfway there.” – Theodore Roosevelt (Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã vượt qua một nửa con đường.)
 4. “I never dreamed about success, I worked for it.” – Estée Lauder (Tôi không bao giờ mơ về thành công, tôi đã làm việc cho nó.)
 5. “Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out.” – Robert Collier (Thành công là tổng hợp của những nỗ lực nhỏ, được lặp lại ngày qua ngày.)
 6. “Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” – Sam Levenson (Đừng chỉ nhìn đồng hồ; hãy làm như nó. Tiếp tục đi.)
 7. “Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.” – Tim Notke (Lao động chăm chỉ đánh bại tài năng khi tài năng không chăm chỉ.)
 8. “The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.” – Eleanor Roosevelt (Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của mình.)
 9. “You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” – Zig Ziglar (Bạn không cần phải tuyệt vời để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên tuyệt vời.)
 10. “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” – Steve Jobs (Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc đời bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những công việc mà bạn tin là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm được những công việc tuyệt vời là yêu thích công việc của mình.)

III. Thành ngữ tiếng Anh về sự cố gắng nỗ lực học tập

 1. Practice makes perfect: Công việc nào cũng đòi hỏi sự nỗ lực, chăm chỉ để có thể hoàn thiện và đạt được thành công.
 2. No pain, no gain: Không có gì là dễ dàng, bạn phải chịu đựng đau khổ, gian khổ để có được thành quả mong muốn.
 3. Rome was not built in a day: Một công việc tốt không được hoàn thành trong một ngày, một quá trình đòi hỏi thời gian và sự cố gắng.
 4. Knowledge is power: Kiến thức là sức mạnh, để có thể thành công trong công việc và cuộc sống bạn phải luôn học hỏi, nỗ lực cập nhật kiến thức mới.
 5. Every little bit helps: Dù chỉ là một chút nhỏ nhưng đó là bước tiến lớn trong quá trình học tập và cải thiện bản thân.
 6. Slow and steady wins the race: Không cần phải vội vàng, hãy điềm tĩnh và kiên trì để có thể đạt được thành công.
 7. A journey of a thousand miles begins with a single step: Điều quan trọng là bắt đầu, chỉ cần bắt đầu và giữ vững nỗ lực, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.
 8. If at first you don’t succeed, try, try again: Nếu bạn thất bại lần đầu thì đừng nản lòng, hãy cố gắng tiếp tục đến khi thành công.
 9. The early bird catches the worm: Ai cũng có 24 giờ một ngày, nhưng để đạt được thành công thì bạn cần phải sớm thức dậy và bắt đầu công việc của mình.
 10. You can’t have your cake and eat it too: Bạn không thể đòi hỏi được tất cả mọi thứ, để đạt được thành công thì bạn phải đánh đổi và hy sinh một số thứ.

IV. Status tiếng Anh hay về sự cố gắng trong cuộc sống

 1. “The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.” (Càng chăm chỉ làm việc vì một mục tiêu nào đó, bạn sẽ cảm thấy thành công đạt được sẽ càng to lớn)
 2. “Believe you can and you’re halfway there.” (Hãy tin vào bản thân bạn và bạn đã bước đi được nửa chặng đường)
 3. “Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.” (Thành công không phải là điều kết thúc, thất bại cũng không phải là điều chết người. Quan trọng là sự dũng cảm để tiếp tục)
 4. “I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.” (Tôi không phải là sản phẩm của hoàn cảnh. Tôi là sản phẩm của những quyết định mà tôi đã đưa ra)
 5. “The only way to do great work is to love what you do.” (Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu công việc của mình)
 6. “Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.” (Thành công là bước từ thất bại này đến thất bại khác mà không bị mất đi sự nhiệt tình)
 7. “Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” (Đừng coi đồng hồ; hãy làm điều mà nó làm. Tiếp tục đi)
 8. “The secret of getting ahead is getting started.” (Bí quyết để tiến lên phía trước là bắt đầu làm)
 9. “Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.” (Thành công có vẻ được kết nối với hành động. Những người thành công luôn tiếp tục đi đến phía trước. Họ mắc lỗi, nhưng không từ bỏ)
 10. “You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” (Bạn không cần phải tuyệt vời để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên tuyệt vời)

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng ở trên sẽ truyền đạt cho bạn nhiều động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Học tiếng Anh thông qua các câu nói này cũng giúp bạn mở rộng vốn từ vựng và cải thiện khả năng nói tiếng Anh hiệu quả.

Đừng ngần ngại truy cập Heenglish.com để khám phá thêm nhiều tài liệu học tiếng Anh đa dạng và chất lượng!

World Clock